Skip to main content

Veiligheidsinstructies kaarsen

De minimale veilige afstand tussen de brandende kaarsen is 10 cm.

Doof de kaars voor je hem verplaatst.

 Doof een kaars nooit met een vloeistof.

 Gooi nooit een lucifer in de kaars.

 Kort de lont in op 0,5 cm.

 Laat een brandende kaars niet alleen bij kinderen en huisdieren.

 Laat een kaars nooit zonder toezicht branden.

 Zet een kaars altijd rechtop.

 Plaats vrijstaande kaarsen steeds op een geschikte schotel.

 Zet een kaars die brandt niet op de tocht.

 Zet geen brandende kaars in de buurt van brandbare materialen.

 Zet kaarsen niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht.

Specifiek voor de geurkaarsen zijn er een aantal gevarenpictogrammen van toepassing:

Kan een allergische huidreactie  veroorzaken.
Bij contact met de huid: met veel water en zeep
wassen.

 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorkom lozing in het milieu.

Mocht je nog vragen hebben, stuur dan gerust een mailtje naar  info@puurzenz.nl